فستیوال اختراعات نوآوری های صنعت کاشی، سرامیک و لعاب زمستان 97