اعزام هیات تجاری – صنعتی با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران – هند به کشور هند