پاویون ایران در نمایشگاه مواد غذایی افغانستان مورخ 27 الی 29 دی 97