همایش راهکارهای فناوری اطلاعات در مدیریت سازمان - 20 آذر/رشت