همایش سرمایه گذاری در تولید و تجارت مورخ 18 آذر 97