اعزام هیات تجاری به ازبکستان مورخ 28 آبان الی 2 آذر 97