اولین همایش مهندسی نوین در رهبری کسب و کار و ایجاد اشتغال/ 13 دی ماه 97- تهران