نمایشگاه توسعه صادرات مواد غذایی، آرایشی-بهداشتی، شوینده ها و محصولات سلولزی توسط اتاق خرمشهر