همایش حمایت از کالا 97/8/27 در سازمان توسعه تجارت ایران