حضور هیات تجاری سوریه در اتاق تهران مورخ 97/7/28 ساعت 10 صبح