اعزام هیأت تجاری توسط اتاق بازرگانی گرگان به جمهوری قزاقستان