همایش فرصت های سرمایه گذاری و اقتصادی مدیریت شهری در مشهد مورخ 24 آبان ماه 97