اعزام هیات تجاری و بازاریابی به سوئیس مورخ 19 و 20 مهر 97