برگزاری دو همایش سرمایه گذاری بین المللی و تجاری ازبکستان در تهران