نمایشگاه بین المللی مواد غذایی دارویی و بهداشتی قطر مورخ 9 الی 12 مهر 97