دعوت به حضور در هیئت تجاری- نمایشگاهی صنعت سنگ در ایتالیا مورخ 4 الی 7 مهر 97