برگزاری کارگاه آموزشی “ایجاد انگیزه در حوزه مارکتینگ “

کارگاه آموزشی “ایجاد انگیزه در حوزه مارکتینگ “با حضور جناب آقای دکتر افتخاریان «رئیس هیئت مدیره انجمن بازاریابی ایران» مورخ ۱۸ مرداد ماه