همایش مدیریت راهبردی کسب و کار مورخ 97/6/6 ساعت 16 در سالن همایش های مخابرات