اولین گردهمایی مدیران مالی، حقوقی و حسابداران مورخ 97/6/15 در اصفهان