همایش بین المللی تجاری "انجام کسب و کار در منطقه تاشکند- ازبکستان"