هفتمین همایش مدیریت بازاریابی و فروش در رکود بازار ایران/25و 26 مرداد 97