همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه مورخ 18 و 19 مهر به میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان