اولین کنفرانس سراسری مدیریت توسعه و تحول مورخ 97/4/28 در تبریز