اعزام هیات تجاری اقتصادی به ازبکستان همزمان با سفر رئیس جمهور