تأسیس سه درگاه ملی خدمات دولت همراه، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و درگاه ملی خدمات دولت هوشمند