آگهی درخواست ارایه پیشنهاد مالی و فنی خرید مواد اولیه برای کارخانه ذوب آهن حماه سوریه