کارگاه اهمیت خلاقیت های مالی در ایجاد درآمدهای پایدار/ شیراز