اعزام هیأت تجاری به کشورهای سوئیس و اتریش همزمان با سفر رئیس جمهور محترم