درخواست کشور سوریه برای تامین 300 تن الکترود ذغالی