مناقصه وزارت برق سوریه جهت تامین فیوزهای ترانسفورماتور نیروگاه جندر