بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، کشاورزی و ماشین آلات وابسته باکو