اعزام هیات تجاری به کشور ساحل عاج همزمان با نمایشگاه بین اللملی ساحل عاج