اولین نمایشگاه محصولات و خدمات ایران در کشور گرجستان