برگزاری نمایشگاه و همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بغداد