مناقصه مواد شیمیایی و ضد آفات گیاهی و حشرات ساقه خوار سوریه