همایش تجاری ایران- چک سه شنبه مورخ 97/02/04 ساعت 9:45 در اتاق ایران