نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، کود، سم، بذر، اّبیاری و آبرسانی شیراز مورخ 4 الی 7 اردیبهشت