مجمع عمومی موسس اتاق مشترک ایران - تاجیکستان مورخ 97/02/16 در اتاق ایران