اعزام هیأت تجاری بازدید از نمایشگاه بین المللی درب و پنجره، شیشه و آلومینیوم عمان