اعزام هیأت تجاری به سه کشور برزیل، سنگال و اروگوئه 20 تا 23 فروردین 1397