بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و دارویی و دندانپزشکی کنیا