اعزام هیئت تجاری- بازاریابی همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به ترکمنستان