نمایشگاه کشاورزی و غذایی آذربایجان مورخ 25 الی 27 اسفند 96 در باکو