نحوه حضور در مجامع عمومی موسس، عادی و فوق العاده اتاق های مشترک