چهارمین سمینار ملی مالی، اداری با تاکید بر حسابداری تعهدی 96/12/10در کیش