آمادگی شرکت کویتی آیفون برای فروش 83000 کانتینر دست دوم