دومین کنگره ملی زنان موفق ایران در دستگاه های اجرایی 17 اسفند 96