برگزاری مناقصه جهت ساخت دانشگاه بوندوکو در کشور ساحل عاج