درخواست یک شرکت الجزایری برای سرمایه گذاری مشترک در زمینه قیر و آسفالت