عدم برگزاری همایش فرصتهای مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی عراق